Laatste nieuws

 • uitdeschool

  Uit de school geklapt!

  Uit de school geklapt. Een nieuwe school: De Samenwerkingsschool begint vorm te krijgen. Er zijn reeds informatieavonden geweest voor de ouders die in een goede sfeer zijn verlopen. De intentieverklaring en de FER (fusie-effectrapportage) zijn door beide scholen ondertekend en daarmee is de fusie per  01-08-’16 een feit. Beide schoolteams

 • _DSC0711

  Bedankje Bouke en Grietsje

  Bêste Kompenijsters  Saterdei 8 novimber 2015, is foar ús in dei wurden dy’t wy, beslist wier, nea wer ferjitte. Fan trije oant fiif oere waarden jimme yn de gelegenheid steld om ús de hân te drukken. Mar it wie folle mear as dat. Allinne dy hândruk, nee dat slagge net.

 • _DSC0517-001

  Afscheid Bouke en Grietsje Haverkamp

   Bouke en Grietsje Haverkamp stienen garant foar ‘service en gemak’..   ‘Dy lêste wiken, it jout ús wol wat in dûbeld gefoel. Oan de iene kant útsjen nei wat mear tiid foar ússels, foar ús bern en de lytse pake- en beppesizzer. Mar dy oare kant, alles loslitte wat je yn