Toaniel Feriening Mei Inoar Ien spylet “Chez Dolly” (uitvoering)

Event details

  • 3 februari 2018
  • 20:00
  • Cafe Aans

As it wer wat flugger tsjuster wurdt jûns dan begjinne wy faaks wer
mei de repetities fan it winterskoft. Dit jier spylje wy foar jimme:
CHEZ DOLLY
Skreaun troch Jose Frehe en Rob van Vliet en oerset troch Gerda
van der Wijk.
De spilers binne: Marjan vd Mei, Hiltsje vd Brug, Antje Elzinga,
Jeanette Boersma, Monique Paulusma, Bonne Postma, Alfred
Maychrzak en Jan Bus.
It stik spilet him ôf yn in nachtclub, dy ferneamd is nei de
eigenaresse, Dolly. Mar mear gean ik der earst noch net oer
fertellen, dat doch ik yn de folgjende Barte. De útfiering sil wêze op
3 en 10 Febrewaris 2018. Dus skriuw it alfêst yn jim bûsboekje.
Liket it dy wat ta om ek by de toanielferieniging te spyljen, dan bist
fan herte wolkom! Kinsto altyd kontakt mei ús opnimme. Fia de
telefoan: 06-51042692 en mail: toaniel.meiinoarien@hotmail.com