Nog geen reacties

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2016-2017

Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie 2016-2017.

Allereerst stellen we het bestuur zoals dat het afgelopen jaar heeft gefungeerd aan u voor:

Voorzitter: Jolanda van der Berg.

Secretaris: Sietse Wijbenga.

Penningmeester: Hermien Peters.

Algemeen lid , verantwoordelijk voor o.a de AED: Annie van der Mei.

Algemeen lid en o.a. tweede secretaris: Marie Bouma

Algemeen lid en o.a. contactpersoon CH 2018 en tweede voorzitter: Jan Pier Brands. (Door verhuizing tussentijds                 afgetreden)

Algemeen lid en o.a. verantwoordelijk voor ’t Gebouke : Johan Vlietstra.

Dit jaarverslag is niet geschreven in chronologische volgorde maar is  thematisch van samenstelling.

  1. Zaken in relatie met gemeente Smallingerland.

Allereerst memoreer ik hier het bezoek door de burgemeester, dhr. Van Bekkum , wethouder van der Horst en  op syn frysk lêst âlderbêst Sietze van der Weij, aan ons dorp in september vorig jaar. Bestuur van PB en genoemde mannen zijn op de  fiets het dorp door geweest. Fietsen, dat verzeker ik u, zorgde voor een ontspannen sfeer. Voormalig woonwagenkamp, de nieuwbouw, sws de Frissel, sportcomplex, Skûle zijn door ons bezocht. Het tweede deel van de avond hebben we voortgezet hier in “t Gebouke”, waar in bredere zin zaken zijn genoemd en besproken. Conclusie: om gekend te zijn als dorp en als gemeentelijke overheid is het goed regelmatig bij elkaar over de vloer te komen. We zullen dat in verdere thema’s terug zien komen.

2. Glasvezel en snel internet.

In de loop van 2016 ontvingen we info van de gemeente dat snel internet via glasvezel in de zogenaamde “witte gebieden” aangelegd zou kunnen worden. Gemeente was in overleg geweest met aanbieders. Het was zelfs zo dat we in het najaar van 2016 geïnformeerd zouden worden over mogelijkheden, kosten per aansluiting en de nodige klanten om dit plan te realiseren. Edoch, er kwam een kink in de kabel. Deze kink was van juridische aard en het had te maken met Europese aanbesteding. Ergo, dit plan kwam op de lange baan. Maar wat schetst onze verbazing: 1 mei aanstaande infoavond over snel internet in het gemeentehuis. Kort geleden uitnodiging hiervoor ontvangen.

3. Open plein.

In augustus hebben twee leden van PB gebruik gemaakt van het Open Plein om in te spreken bij de gemeente. We hebben daar aan politieke fracties en woningbouwcorporaties voorgelegd  en uitgelegd hoe groot de noodzaak is om woningen te realiseren in Drachtstercompagnie. Nadat er toestemming was om 6 huurwoningen te bouwen wilden we gebruik maken van de flow. Daarmee bedoelen we gebruik maken van de positieve ontwikkelingen die er in Drachtstercompagnie te zien zijn nl: voortbestaan winkel, bouw 6 huurwoningen, samengaan scholen. In dit beeld zou prima passen  te komen tot voortgang woningbouw.

  1. Recent heeft Landschapsbeheer Friesland in samenwerking met de gemeente ons benaderd met een plan wat genoemd wordt “Dorpen in het groen”. Zij stellen voor om met een planmatige idee het groen in en rond het dorp te optimaliseren Bij groen moeten we denken aan de aankleding van het dorp door bomen , struiken, elzensingels en dergelijke, zowel op particulier als openbaar terrein. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht voor aanleg nieuwe paden of herstel oude paden. Alles in overleg met ons en inwoners. Voor dit project liggen subsidie kansen bij het IMF. Iepen Mienskips Fûns.

It Gebouke.

  1. De federatie van dorpshuizen heeft met de gemeente overeenstemming bereikt voor een evenwichtiger verdeling van subsidies aan de verschillende dorpshuizen. Deze afspraak zal gelden voor 4 jaar. Daarna evaluatie. Voor ons komt het er op neer dat we jaarlijks iets meer subsidie kunnen bijschrijven.
  2. In september 2016 heeft kinderopvang “ ús stekje” haar intrek genomen in het gebouw van de voormalige Skûle. Dat is een mooie ontwikkeling. Immers de Skûle heeft maar kort leeg gestaan, hetgeen verpaupering voorkwam. En de kinderopvang heeft hierdoor voor zichzelf meer mogelijkheden gecreëerd.

PB heeft in de Barte aangegeven dat de vrij gekomen ruimte dus voor anderen beschikbaar is. Tot nu toe heeft een groep biljarters deze mogelijkheid aangegrepen door met PB een afspraak te maken voor gebruik.

3.It Gebouke vraagt zijn onderhoud. In de voorgevel zijn inmiddels de deur en de kozijnen vervangen. Schilderwerk aan de buitenkant staat op het punt van beginnen. De vloer in de keuken heeft onze aandacht maar tot actie zijn we daarin nog niet overgegaan.

4.In samenwerking met de begrafenisvereniging,  “ vrouwen van nu” en PB is er nieuwe geluidsapparatuur aangeschaft.

Verkeer.

Opmerkingen over storende verkeerssituaties in en rond het dorp zijn door PB doorgespeeld aan de politie. De Dammen wordt gebruikt als sluiproute van de A7, wat de nodige drukte en verkeersonveilige situaties met zich mee brengt. Met name voor fietsende schoolkinderen. Ook de Smidswei is opnieuw onder de aandacht gebracht, snelheid en breedte van weggebruikers zijn hier vaak oorzaak voor spanningen bij kwetsbare medegebruikers met name basisschoolkinderen. Over effecten van politie toezicht hebben we geen gegevens.

De Skieding.

In de nieuwsbrief van maart staat dat de provincie nog bezig is een onderzoek te laten uitvoeren over de maatschappelijke kosten en baten analyse voor 6 verschillende oplossingen. Zes oplossingen, drie betreffen aanpassing huidig traject. De andere 3 gaan over aanleggen van een geheel nieuw traject. De vraag die voorligt is : bij wie komen de lusten en de lasten van de zes oplossingen terecht. Opnieuw zegt de provincie voornemens te zijn voor de zomer  2017 een definitieve keuze te maken.

Aankleding dorp.

Het is zowel u als ons goed bekend dat er nogal wat wyknammebuordsjes ontbreken, 25% om precies te zijn. Dat zijn 12 bordjes. PB heeft inmiddels offerte aangevraagd voor de ontbrekende bordjes. Wanneer de dekking voor financiering rond is gaan we aan de slag om het geheel weer compleet te maken.

De houten aanwijsbordjes zijn intussen opgeknapt en weer aangebracht.

Wat bij dit onderwerp past is netheid in het dorp.

Het gebruik van het ecoveldje wordt af en toe nogal ruim geïnterpreteerd. Wat niet past , past niet, kan naar de grote vuilstort. Sommige mensen zijn hier kennelijk niet mee bekend. Wanneer de containers vol zitten en dat gebeurt, doet PB direct een melding naar de gemeente.

Ook de manier van parkeren laat hier en daar te wensen over.  De aanblik van ons dorp wordt  er daardoor niet beter op.

Woningbouw.

Fantastisch was het moment in september waarop de nieuwbouw van 6 huurwoningen werd gepresenteerd en geopend. Riemersma/vd Molen verdienen hiervoor de warme douche. Dit gebeuren mocht zich verheugen in een ruime belangstelling En in januari jl mochten de nieuwe bewoners de sleutel ontvangen.

Op de najaarsledenvergadering heeft Riemersma zijn plannen voor verdere woningbouw gepresenteerd. Deze plannen zijn in het dorp met grote instemming ontvangen. Het woord is nu aan de gemeente. PB heeft reeds bij de wethouder aangedrongen om vaart maken met de uitgifte van 6 kavels bedoeld voor koopwoningen. Daarna zou Riemersma door kunnen gaan met het project van de volgende tien woningen. Ambtelijke molens draaien langzaam. En zoals het er nu naar uitziet zal er in eerste instantie één bouwkavel uitgegeven worden. Neemt niet weg dat Riemersma optimistisch over verdere ontwikkelingen.

Multifunctioneel Centrum.

In de Barte staan structureel onder het kopje “ voortgang MFC” de stappen die gezet worden. Door dit schrijven kunnen lezers zich mede eigenaar voelen van het proces. Op te merken valt dat er intussen naast de reeds ingediende plannen een verkorte visie is geschreven waarmee we de fracties en gemeente raad willen benaderen. Bovendien zijn we meerdere malen in gesprek geweest met “Doarpswurk”. In december en maart jl zijn we  op het gemeentehuis geweest om de voortgang te stimuleren. Ons doel is om dit jaar, 2017, op de Perspectiefnota geplaatst te worden.

Werkgroepen.

Bestuur van Plaatselijk Belang wil de relatie met haar werkgroepen opfrissen. We willen voorkomen dat we als bestuur en als werkgroepen min of meer bij elkaar langs leven. Eén van de manieren om dit zichtbaar te maken is de werkgroepen op de ledenvergaderingen uit te nodigen en een kort overzicht te laten  geven van hun activiteiten.

Korte berichten.

– In 2016 zijn er twee statushouders in ons dorp komen wonen.

– We constateren dat het Café weer als café functioneert.

– Recent is ons een andere wijkagent toegewezen.

– In het kader van CH 2018 zullen de voorzitters van de dorpsfeestcommissies van Drachtstercompagnie, Rottevalle en Houtigehage benaderd worden om te onderzoeken of er aandacht gegeven kan worden aan CH 2018 tijdens de dorpsfeesten.

– De renovatie van het Bisteparadyske is  afgerond.

– Door het organiseren van een vrijwilligersavond in maart jl, heeft PB haar waardering voor hen tot uitdrukking willen brengen.

En dan noch efkes dit.

Dit lies ik yn de krante : “Het jeukt in de periferie”. Wannear ik dit oerset yn it Frysk: it jokket op it plattelân. En at der jokte is dan is der meastentiids beweging. En der giet it om. It giet oer Krimp op it plattelân. Mar ek oer hoe de bewenners hjir mei omgeane. Wannear der allinnich praat wurdt oer krimp dan liket it wol dat we der bekaaid ôfkomme. Mar wannear we prate oer leefberhyd dan jouwe bewenners fan de periferie, it plattelân dus, it sifer 7 en faaks heger. Kom der ris om yn de grutte stêd. En wat der noch by komt is hoe doarpen harren krewearje( beweging dus) om it doarp leefber te hâlden. Slach de krante der mar op nei. De meast útrinnende ideeën wurde der betocht. Sjoch no ris nei ús eigen doarp. In noflik doarp om te wenjen. En in soad foarsjennings binne der noch en at se der net binne giet it der om hoe je  dèr mei omgeane. Sa wie de sjoernalist dy’t skille mei ús foarsitter tige ferheard te hearen hoe’t dingen op en ta geane yn ús doarp. Hie se nea tocht. Nee, we litte ús net út it fjild slaan, we stypje mekoar om dit mooie doarp heech op leefberhydsljedder te setten en te hâlden. We dogge mei oan it doarpslibben.

No mar net langer preekje, dan slacht it net mear oan.

Hawar it kommende jier mar weris yn it waar sjen.

19 April 2017,

De voorzitter :                                               secretaris:

 

 

Plaats een reactie