Nog geen reacties

Kofjejun Mei Inoar Ien

De Kofjejûn is op 24 maart om 20.00 yn seal Aans. Der wurde 3 ienakters spile. Twa troch jeugdleden en ien troch de folwoeksenen.
De jeugd spilet:

Professor Poepke & de tsjuster formule. De spilers binne: Renske Mud, Welmoed Vlietstra, Anke Paulusma, Marten Buisman, Emma vd Heide, Tara Dongstra, Sjoerd Bouma & Finnie de Boer.

Skoalleferhaal. De spilers binne: Baukje Paulusma, Jelle Bouma, Jente Nijboer, Abby vd Mei, Ilse Postma & Kevin de Boer.
De folwoeksen spilje: Leafs, Roland. De spilers binne: Anneke vd Veen, Geartsje vd Veen, Janneke Krans, Saida Combee, Jildou Loopstra & Joukje Straatsma.

De stipers binne fergees op dizze jûn. En foar de rest is it 5 euro. Jo kinne fansels ek stiper wurde en dat kostet 4 euro ien yn it jier

Plaats een reactie