Voortgang Multifunctioneel centrum ( MFC).

 

19 oktober 2017
De werkgroep MFC wil met ingang van heden ook op de site van De Kompenije, naast de info in de Barte, berichten over de voortgang van  de plannen rond het MFC.

Allereerst even de mensen noemen die in deze werkgroep zitten. Let wel de werkgroep MFC is in het leven geroepen, al meer dan 10 jaar geleden, door Plaatselijk Belang.
Hendrik Louwsma, Pieter Postma ( Imerwyk)), Arjen Jansma, Gerard van der Veen, Sietse Wijbenga( vanuit PB).

De plannen om na te denken over een MFC zijn al jaren geleden ontstaan en zijn in een stroomversnelling gekomen sinds de beide basisscholen samen gingen. Hiermee hadden we nog meer redenen om een MFC bespreekbaar te maken bij de gemeente. Immers dit MFC zou inhouden dat er sprake is van een gebouw waar in school, sportzaal en dorpshuis onder één dak gevestigd zouden worden.

In de loop der jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met de gemeente, wethouder en beleidsadviseur. Belangrijk aspect in dezen was dat we geplaatst zouden moeten worden op de zogenaamde Perspectiefnota. Hierop staan alle plannen van de gemeente die zij de komende vier jaar wil realiseren. Sta je dus op de PPN dan ben je een stuk verder. Belangrijk daarvoor was dat we onze plannen, die we al geruime tijd geleden hadden ingeleverd bij de wethouder, ook onder de aandacht brachten van iedereen die in de gemeenteraad zit en alle politieke fracties. Draagvlak creëren was belangrijk. De MFC groep heeft daarom in de maanden april/mei 2017 alle fracties bezocht om nogmaals het nut van een MFC hier naar voren te brengen. We vonden veel begrip voor onze zaak.

OP 11 juli zou de PPN uitkomen en op 4 juli was er nog de mogelijkheid in te spreken bij de Ronde tafel. Weer een mogelijkheid om je te laten zien en horen, zoals we ook gedaan hebben. De opluchting was groot toen we inderdaad te lezen kregen dat we op de PPN staan en dat we daarmee opgenomen worden in de begroting van de gemeente , dit najaar.
Aanvankelijk stond er in de plannen dat we ervan uit moesten gaan dat realisatie van het MFC in 2020 zou plaatsvinden. Op ons aandringen, gesteund door politieke fracties is dit een jaar naar voren gehaald, 2019 dus. Ook het beraamde kostenbedrag, van € 3.5 miljoen wordt in de stukken genoemd. Er zal nog heel veel geregeld , georganiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het aanboren van subsidies, fondsen etc. Deze maand september, gaan we al weer in gesprek met de vertegenwoordiger van de gemeente over de vervolg stappen.


25 april 2018
Het is geruime tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van het MFC. Te stil wat ons betreft. Het bleek dat dhr. Hokken, onze man op het gemeentehuis, helaas langdurig ziek is geweest. Meer dan twee maanden is hij uit de running geweest. Dit betekende voor ons dat de geplande ondertekening van het “Convenant” niet in januari plaats heeft kunnen vinden. Inmiddels zijn de contacten weer opgepakt en is besloten de ondertekening van het “Convenant” in de maand mei te organiseren. De ondertekening zal breed gebeuren, daarmee bedoelen we dat zoveel mogelijk betrokken partijen hun handtekening zetten. Plaatselijk Belang; TFS bestaande uit voetbal, korfbal en acro; Onderwijs en de gemeente Smallingerland worden hiervoor uitgenodigd.

Met het ondertekenen van het “Convenant” kunnen andere procedures gestart worden. Het proces rond Ruimtelijke ordening kan beginnen. Het samenstellen van programma van eisen kan aan de orde komen. Het benoemen van een extern begeleider en het kiezen van een architect zal in de zomermaanden zijn beslag moeten krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat de plannen rond MFC springlevend zijn. We zijn opgenomen in het “Beleidsplan” van de gemeente en er is geld voor het MFC gereserveerd. We gaan nog steeds uit van realisatie in 2020.

Namens de MFC groep,  Sietse Wijbenga

Hendrik Louwsma, Pieter Postma, Arjen Jansma, Gerard van der Veen.