Voortgang Multifunctioneel centrum ( MFC).

 

4 september 2019.

Budget en Bestemmingsplan.
Het college van B en W heeft ingestemd met een extra budget van € 400.000 bovenop het al gereserveerde bedrag van € 3.500.000. Deze verhoging wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad en die neemt in november een beslissing. Het is nog even spannend dus. Ook heeft het college ingestemd met de locatiekeuze voor het te bouwen MFC, namelijk op het sporterrein dichtbij de huidige kantine. Voordeel van deze locatie is dat tijdens de bouw het huidige gebouw in gebruik kan blijven. Nu er instemming is over de locatie is de procedure over wijziging bestemmingsplan van start gegaan. Immers de bestemming veranderd van sport naar maatschappelijk gebruik. Bij deze bestemmingsplanwijziging hoort een inloopavond voor het dorp ten einde eventuele zienswijzen te kunnen indienen. Berichtgeving hierover zal u tijdig bereiken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad ook hierin een beslissing nemen.

Extra aangevraagd budget.
Daarnaast is er ook budget gevraagd voor de aanleg van een kunstgraskorfbalveld en voor het herinrichten van de parkeerplaats en toegangsweg.
Ook deze aanvragen worden behandeld in de gemeenteraad bij de behandeling van het Beleidsplan in  november. Er moet dus nog over beslist worden!

Zoals reeds eerder vermeld zal de werkgroep MFC door middel van fondsen en subsidies 2,5 ton op het kleed moeten zien te krijgen.

Ondersteuning.
De gemeente Smallingerland heeft Noordhof Bouwmanagement & Advies opdracht gegeven in samenwerking met alle gebruikers een Programma van Eisen op te stellen. Klaas Noordhof is hierin onze adviseur en begeleider.
Adviesbureau Okander werkt samen met de gebruikers aan de gezamenlijke visie voor het samenwonen en samenwerken in het MFC. Een belangrijke basis  voor het programma van eisen. Anke de Boer is hierin onze adviseur en begeleider. Zij begeleidt de werksessies en excursies.

We mogen gerust zeggen dat we met beide adviseurs in een prima sfeer samenwerken.

Werksessies en excursies.
Door het organiseren van werksessies, waar alle toekomstige hoofdgebruikers van het MFC bij vertegenwoordigd zijn, willen we onder woorden brengen wat de ruimtebehoefte kan zijn voor school, sport en dorp. Immers onze wensen bepalen de vorm en inrichting van het gebouw. We hebben al een aantal sessies gehad en er zullen meer volgen.

Onze eerste excursie was naar het MFC van Lippenhuizen. Meerdere zullen volgen. Van kijken en vragen stellen word je wijzer. Hoe hebben anderen het aangepakt en waar kunnen we van leren.

Waar we ons zeker op moeten richten is het beheer en exploitatie van het MFC. Hiervoor is al een notitie geschreven die binnen afzienbare tijd besproken zal worden. Tijdens onze excursies geeft dit thema vaak veel vragen.

Architect.
We naderen het moment dat er gekozen gaat worden voor een architect. Aan hem of haar is het dan de taak de multifunctionaliteit van het MFC op papier maximaal te laten zien. Immers hoe je het wendt of keert in het MFC zal samengewerkt en samengewoond moeten worden door de drie hoofdgebruikers : school, sport, dorpshuis. We realiseren ons dat dit een lastig onderwerp kan zijn. We praten er veel over en willen zo veel mogelijk zaken van te voren duidelijk hebben.

September 2019, werkgroep MFC


19 april 2019
Dit verslag komt sterk overeen met dat wat er verteld is op de voorjaarsledenvergadering jl. van Plaatselijk Belang.

We hebben het over een MFC, waarin drie geledingen samenkomen: de basisschool, de sportzaal en het dorpshuis. Drie in één!

Op 29 maart jl. is het Convenant hiervoor ondertekend. Bas van Loo, vertegenwoordiger van Adenium, Pieter Postma, vertegenwoordiger stichting beheer sportaccomodatie, Johan Vlietstra, vertegenwoordiger van plaatselijk belang en Eric ter Keurs, wethouder van de gemeente, hebben onder toeziend oog van een aantal belangstellenden en een schoolklas hun handtekening geplaatst.
( Adenium is de koepelorganisatie van voorheen PCBO en OPO FURORE)

De werkgroep volgt samen met de gemeente en haar secondanten een  drie sporen traject.

 1. Gebied
  Door middel van drie omgevingsgerichte avonden hebben we, samen met omwonenden, onze voorkeur uitgesproken voor de plek op het sportterrein waar het gebouw geplaatst zou kunnen worden. Het gaat om een voorstel naar B en W. De besluitvorming ligt bij hen. We moesten rekening houden met ontsluiting, zichtlocatie, behoud boomsingels, pannakooi en jeugdhonk. Er zijn 5 opties aan de orde geweest. Onze voorkeur is uitgegaan naar het terrein van het korfbalveld zo dicht mogelijk aansluitend aan de huidige kantine. Het voordeel van deze plek is dat we de huidige accommodatie gedurende de bouw kunnen blijven gebruiken. Het voetbalveld en de oefenhoek kunnen blijven liggen. Nadien blijft er ruimte genoeg over voor het nieuwe korfbalveld. Deze optie was ten opzichte van andere optie overigens het meest kosten besparend. Er zal een bestemmingsplan wijziging moeten komen. Nu is het gebied aangemerkt voor sport, dat zal veranderen naar maatschappelijk gebruik. Dit heeft alles te maken met de school en dorpshuis. Bestemmingsplan wijzigen is trouwens en langdurige zaak. Reken maar op een jaar. Naar aanleiding daarvan zal er voor het dorp een inloopavond komen  waarvoor men zienswijzen kan inleveren. Zover is het nu nog niet.
 1. Gebouw
  Voor het hele project is een projectmanager benoemd. De gemeente heeft na sollicitaties samen met een selectiecommissie hiervoor benoemd dhr. Klaas Noordhof. Hij is per 1 april met zijn werkzaamheden gestart en blijft betrokken tot de oplevering.
  Enkele vragen die bij dit spoor aan de orde komen zijn: hoe moet het gebouw er inhoudelijk uitzien en wie zijn de gebruikers. Dat heeft alles met elkaar te maken. Hoe gaat het geheel organisatorisch functioneren? Er moet een Programma van Eisen opgesteld moeten worden, waaraan moet het gebouw voldoen voor school, sport, dorpshuis.
 1. Samenwerken en Samenwonen.
  Deze titel klinkt misschien wat vaag maar is heel belangrijk. Wij weten inmiddels dat er zich bij nogal wat MFC’s juist bij dit onderwerp in de praktijk de meeste strubbelingen voordoen. Hoe gaan de gebruikers samenwerken? Welke afspraken kunnen we maken? Dat moet je, zoals men dat tegenwoordig zegt, aan de voorkant regelen. Achteraf is heel lastig dingen bij te stellen.
  Wie wordt eigenaar van het geheel of zijn er deeleigenaars? Er zal een rechtspersoon in het leven geroepen moeten worden. Juridische kwestie, maar moet wel geregeld zijn. Wie heeft het beheer? En niet te vergeten de exploitatie moet goed geregeld zijn. U begrijpt dat er veel zaken aan de orde komen die best nog wat hoofdbrekens zullen vergen. De projectgroep gaat op bezoek bij andere MFC’s om met name bovenstaande zaken nader uit te zoeken.

 

De werkgroep zal op zoek moeten naar subsidies en fondsen. Nog een hele klus. Er zal naast de bijdrage van gemeente geld op het kleed moeten komen. Willen we een volwaardig MFC creëren dan zijn aanvullende financiën noodzakelijk.

Intussen zijn enkele mensen uit de projectgroep in onderhandeling met de gemeente over financiering van kunstgras voor het korfbalveld.

Wordt vervolgd.

Namens de werkgroep, Sietse Wijbenga

7 februari 2019
Op 31-01-2019 hebben we de eerste “omgevingsgerichte” bijeenkomst gehad.
De avond stond onder leiding van Yvonne Hofstee en Evelien Oosterbaan, vertegenwoordigers van de gemeente. Aanwezig waren de bewoners die met hun percelen grenzen aan het sportterrein en de projectgroep.
Ook de woningbouwcorporatie “Accolade” en sportbedrijf Smallingerland waren vertegenwoordigd.
Doel van de avond was ons een beeld te vormen op welke plek op het sportterrein het MFC gebouwd zou kunnen worden. Evelien heeft ons twee sporen aan gegeven: maak als bewoners zelf een plan of laat het over aan de gemeente.
Omdat de gemeente kennis heeft van wet en regelgeving is er gekozen voor het tweede spoor. Over vier weken heeft dit een vervolg. De gemeente komt dan met een plan waarover van gedachten kan worden gewisseld.
Een belangrijke vraag uit de groep was of  woningen aan de Smidswei gesloopt gaan worden ten behoeve van het MFC .  Hierover kunnen we duidelijk zijn: geen sprake van!

11 januari 2019
Het convenant wat is opgesteld door het PCBO, de Sport, Plaatselijk Belang ende  Gemeente is in december goedgekeurd door B en W. De ondertekening door de vier betrokken partijen zal in januari plaatsvinden. Er zal een kort feestelijk moment van gemaakt worden.

Twee zaken uit het convenant wil ik expliciet noemen.

In de nieuwe situatie zal het gebouw van de Frissel ingeleverd worden bij de gemeente. Het huidige clubgebouw met kleedgelegenheid van TFS en de gymzaal zullen afgebroken worden. Daarvoor terugkomt een geheel nieuw complex met school, ontmoetingsruimte, gymzaal en kleedkamers voor de binnen- en buitensport.  Het clubhuis van TFS wordt geïntegreerd in het MFC. Drie in één dus zoals ook de het doel is van het nieuwe MFC.

Hoe zit het met ‘t Gebouke?

’t Gebouke wordt niet afgebroken maar verliest wel haar huidige functie. Alle activiteiten die nu in ’t Gebouke plaatsvinden zullen naar het nieuwe MFC gaan. ’t Gebouke kan een andere invulling krijgen. Daarover moet Plaatselijk Belang (eigenaar) en het dorp gaan nadenken.

De gemeente heeft 3.5 miljoen voor het MFC begroot. Daarmee zijn we er nog niet. In het convenant wordt de verwachting uitgesproken dat er door het aanboren van subsidies en fondsen een flink bedrag op het kleed komt. Een bedrag wat met vijf nullen geschreven wordt. De werkgroep MFC is hiervoor al met “Doarpswurk” in voorbereiding. Deze stichting kent routes hoe en waar financiën gegenereerd kunnen worden. Acties in het dorp zijn ook mogelijk. Vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid kunnen eveneens bijdragen.

In de vorige Barte heeft u kunnen lezen van een gezamenlijke aftrap op 4 oktober jl. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig. We kregen inzicht in de aanpak van het gehele plan. Er is inmiddels een “projectgroep” in het leven geroepen. Deze groep heeft voor de eerste helft van 2019 een actieplan opgesteld. Zonder al te detaillistisch te worden wil ik hier toch één actie noemen die al snel van start zal gaan. Dat is de “omgevingsgerichte aanpak”. Het doel is met aanwonenden in een aantal avonden een voorstel aan het College van B en W te formuleren wáár het gebouw op het sportterrein gebouwd zal worden. Het college neemt hierin uiteindelijk een beslissing. De eerste avond is bepaald op 31 januari in de Frissel. De gemeente bepaalt wie er voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd en verstuurt ook de uitnodigingen.

Samenstelling Projectgroep:

Yvonne Hofstee- namens de gemeente
Albert Jan Tiemens- namens bestuur PCBO
Ellen Kiers- namens de Frissel
Johan Vlietstra- namens Plaatselijk Belang
Gurbe Aardema- namens de korfbal
Pieter Postma- namens de voetbal
Sietse Wijbenga- namens werkgroep MFC

Út namme fan de wurkgroep MFC,

Sietse Wijbenga

25 april 2018
Het is geruime tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van het MFC. Te stil wat ons betreft. Het bleek dat dhr. Hokken, onze man op het gemeentehuis, helaas langdurig ziek is geweest. Meer dan twee maanden is hij uit de running geweest. Dit betekende voor ons dat de geplande ondertekening van het “Convenant” niet in januari plaats heeft kunnen vinden. Inmiddels zijn de contacten weer opgepakt en is besloten de ondertekening van het “Convenant” in de maand mei te organiseren. De ondertekening zal breed gebeuren, daarmee bedoelen we dat zoveel mogelijk betrokken partijen hun handtekening zetten. Plaatselijk Belang; TFS bestaande uit voetbal, korfbal en acro; Onderwijs en de gemeente Smallingerland worden hiervoor uitgenodigd.

Met het ondertekenen van het “Convenant” kunnen andere procedures gestart worden. Het proces rond Ruimtelijke ordening kan beginnen. Het samenstellen van programma van eisen kan aan de orde komen. Het benoemen van een extern begeleider en het kiezen van een architect zal in de zomermaanden zijn beslag moeten krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat de plannen rond MFC springlevend zijn. We zijn opgenomen in het “Beleidsplan” van de gemeente en er is geld voor het MFC gereserveerd. We gaan nog steeds uit van realisatie in 2020.

Namens de MFC groep,  Sietse Wijbenga

Hendrik Louwsma, Pieter Postma, Arjen Jansma, Gerard van der Veen.

19 oktober 2017
De werkgroep MFC wil met ingang van heden ook op de site van De Kompenije, naast de info in de Barte, berichten over de voortgang van  de plannen rond het MFC.

Allereerst even de mensen noemen die in deze werkgroep zitten. Let wel de werkgroep MFC is in het leven geroepen, al meer dan 10 jaar geleden, door Plaatselijk Belang.
Hendrik Louwsma, Pieter Postma ( Imerwyk)), Arjen Jansma, Gerard van der Veen, Sietse Wijbenga( vanuit PB).

De plannen om na te denken over een MFC zijn al jaren geleden ontstaan en zijn in een stroomversnelling gekomen sinds de beide basisscholen samen gingen. Hiermee hadden we nog meer redenen om een MFC bespreekbaar te maken bij de gemeente. Immers dit MFC zou inhouden dat er sprake is van een gebouw waar in school, sportzaal en dorpshuis onder één dak gevestigd zouden worden.

In de loop der jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met de gemeente, wethouder en beleidsadviseur. Belangrijk aspect in dezen was dat we geplaatst zouden moeten worden op de zogenaamde Perspectiefnota. Hierop staan alle plannen van de gemeente die zij de komende vier jaar wil realiseren. Sta je dus op de PPN dan ben je een stuk verder. Belangrijk daarvoor was dat we onze plannen, die we al geruime tijd geleden hadden ingeleverd bij de wethouder, ook onder de aandacht brachten van iedereen die in de gemeenteraad zit en alle politieke fracties. Draagvlak creëren was belangrijk. De MFC groep heeft daarom in de maanden april/mei 2017 alle fracties bezocht om nogmaals het nut van een MFC hier naar voren te brengen. We vonden veel begrip voor onze zaak.

OP 11 juli zou de PPN uitkomen en op 4 juli was er nog de mogelijkheid in te spreken bij de Ronde tafel. Weer een mogelijkheid om je te laten zien en horen, zoals we ook gedaan hebben. De opluchting was groot toen we inderdaad te lezen kregen dat we op de PPN staan en dat we daarmee opgenomen worden in de begroting van de gemeente , dit najaar.
Aanvankelijk stond er in de plannen dat we ervan uit moesten gaan dat realisatie van het MFC in 2020 zou plaatsvinden. Op ons aandringen, gesteund door politieke fracties is dit een jaar naar voren gehaald, 2019 dus. Ook het beraamde kostenbedrag, van € 3.5 miljoen wordt in de stukken genoemd. Er zal nog heel veel geregeld , georganiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het aanboren van subsidies, fondsen etc. Deze maand september, gaan we al weer in gesprek met de vertegenwoordiger van de gemeente over de vervolg stappen.