Voortgang Multifunctioneel centrum ( MFC).

7 februari 2019
Op 31-01-2019 hebben we de eerste “omgevingsgerichte” bijeenkomst gehad.
De avond stond onder leiding van Yvonne Hofstee en Evelien Oosterbaan, vertegenwoordigers van de gemeente. Aanwezig waren de bewoners die met hun percelen grenzen aan het sportterrein en de projectgroep.
Ook de woningbouwcorporatie “Accolade” en sportbedrijf Smallingerland waren vertegenwoordigd.
Doel van de avond was ons een beeld te vormen op welke plek op het sportterrein het MFC gebouwd zou kunnen worden. Evelien heeft ons twee sporen aan gegeven: maak als bewoners zelf een plan of laat het over aan de gemeente.
Omdat de gemeente kennis heeft van wet en regelgeving is er gekozen voor het tweede spoor. Over vier weken heeft dit een vervolg. De gemeente komt dan met een plan waarover van gedachten kan worden gewisseld.
Een belangrijke vraag uit de groep was of  woningen aan de Smidswei gesloopt gaan worden ten behoeve van het MFC .  Hierover kunnen we duidelijk zijn: geen sprake van!

11 januari 2019
Het convenant wat is opgesteld door het PCBO, de Sport, Plaatselijk Belang ende  Gemeente is in december goedgekeurd door B en W. De ondertekening door de vier betrokken partijen zal in januari plaatsvinden. Er zal een kort feestelijk moment van gemaakt worden.

Twee zaken uit het convenant wil ik expliciet noemen.

In de nieuwe situatie zal het gebouw van de Frissel ingeleverd worden bij de gemeente. Het huidige clubgebouw met kleedgelegenheid van TFS en de gymzaal zullen afgebroken worden. Daarvoor terugkomt een geheel nieuw complex met school, ontmoetingsruimte, gymzaal en kleedkamers voor de binnen- en buitensport.  Het clubhuis van TFS wordt geïntegreerd in het MFC. Drie in één dus zoals ook de het doel is van het nieuwe MFC.

Hoe zit het met ‘t Gebouke?

’t Gebouke wordt niet afgebroken maar verliest wel haar huidige functie. Alle activiteiten die nu in ’t Gebouke plaatsvinden zullen naar het nieuwe MFC gaan. ’t Gebouke kan een andere invulling krijgen. Daarover moet Plaatselijk Belang (eigenaar) en het dorp gaan nadenken.

De gemeente heeft 3.5 miljoen voor het MFC begroot. Daarmee zijn we er nog niet. In het convenant wordt de verwachting uitgesproken dat er door het aanboren van subsidies en fondsen een flink bedrag op het kleed komt. Een bedrag wat met vijf nullen geschreven wordt. De werkgroep MFC is hiervoor al met “Doarpswurk” in voorbereiding. Deze stichting kent routes hoe en waar financiën gegenereerd kunnen worden. Acties in het dorp zijn ook mogelijk. Vrijwilligerswerk en zelfwerkzaamheid kunnen eveneens bijdragen.

In de vorige Barte heeft u kunnen lezen van een gezamenlijke aftrap op 4 oktober jl. Alle betrokken partijen waren hierbij aanwezig. We kregen inzicht in de aanpak van het gehele plan. Er is inmiddels een “projectgroep” in het leven geroepen. Deze groep heeft voor de eerste helft van 2019 een actieplan opgesteld. Zonder al te detaillistisch te worden wil ik hier toch één actie noemen die al snel van start zal gaan. Dat is de “omgevingsgerichte aanpak”. Het doel is met aanwonenden in een aantal avonden een voorstel aan het College van B en W te formuleren wáár het gebouw op het sportterrein gebouwd zal worden. Het college neemt hierin uiteindelijk een beslissing. De eerste avond is bepaald op 31 januari in de Frissel. De gemeente bepaalt wie er voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd en verstuurt ook de uitnodigingen.

Samenstelling Projectgroep:

Yvonne Hofstee- namens de gemeente
Albert Jan Tiemens- namens bestuur PCBO
Ellen Kiers- namens de Frissel
Johan Vlietstra- namens Plaatselijk Belang
Gurbe Aardema- namens de korfbal
Pieter Postma- namens de voetbal
Sietse Wijbenga- namens werkgroep MFC

Út namme fan de wurkgroep MFC,

Sietse Wijbenga

25 april 2018
Het is geruime tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van het MFC. Te stil wat ons betreft. Het bleek dat dhr. Hokken, onze man op het gemeentehuis, helaas langdurig ziek is geweest. Meer dan twee maanden is hij uit de running geweest. Dit betekende voor ons dat de geplande ondertekening van het “Convenant” niet in januari plaats heeft kunnen vinden. Inmiddels zijn de contacten weer opgepakt en is besloten de ondertekening van het “Convenant” in de maand mei te organiseren. De ondertekening zal breed gebeuren, daarmee bedoelen we dat zoveel mogelijk betrokken partijen hun handtekening zetten. Plaatselijk Belang; TFS bestaande uit voetbal, korfbal en acro; Onderwijs en de gemeente Smallingerland worden hiervoor uitgenodigd.

Met het ondertekenen van het “Convenant” kunnen andere procedures gestart worden. Het proces rond Ruimtelijke ordening kan beginnen. Het samenstellen van programma van eisen kan aan de orde komen. Het benoemen van een extern begeleider en het kiezen van een architect zal in de zomermaanden zijn beslag moeten krijgen.

Het moge duidelijk zijn dat de plannen rond MFC springlevend zijn. We zijn opgenomen in het “Beleidsplan” van de gemeente en er is geld voor het MFC gereserveerd. We gaan nog steeds uit van realisatie in 2020.

Namens de MFC groep,  Sietse Wijbenga

Hendrik Louwsma, Pieter Postma, Arjen Jansma, Gerard van der Veen.

19 oktober 2017
De werkgroep MFC wil met ingang van heden ook op de site van De Kompenije, naast de info in de Barte, berichten over de voortgang van  de plannen rond het MFC.

Allereerst even de mensen noemen die in deze werkgroep zitten. Let wel de werkgroep MFC is in het leven geroepen, al meer dan 10 jaar geleden, door Plaatselijk Belang.
Hendrik Louwsma, Pieter Postma ( Imerwyk)), Arjen Jansma, Gerard van der Veen, Sietse Wijbenga( vanuit PB).

De plannen om na te denken over een MFC zijn al jaren geleden ontstaan en zijn in een stroomversnelling gekomen sinds de beide basisscholen samen gingen. Hiermee hadden we nog meer redenen om een MFC bespreekbaar te maken bij de gemeente. Immers dit MFC zou inhouden dat er sprake is van een gebouw waar in school, sportzaal en dorpshuis onder één dak gevestigd zouden worden.

In de loop der jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met de gemeente, wethouder en beleidsadviseur. Belangrijk aspect in dezen was dat we geplaatst zouden moeten worden op de zogenaamde Perspectiefnota. Hierop staan alle plannen van de gemeente die zij de komende vier jaar wil realiseren. Sta je dus op de PPN dan ben je een stuk verder. Belangrijk daarvoor was dat we onze plannen, die we al geruime tijd geleden hadden ingeleverd bij de wethouder, ook onder de aandacht brachten van iedereen die in de gemeenteraad zit en alle politieke fracties. Draagvlak creëren was belangrijk. De MFC groep heeft daarom in de maanden april/mei 2017 alle fracties bezocht om nogmaals het nut van een MFC hier naar voren te brengen. We vonden veel begrip voor onze zaak.

OP 11 juli zou de PPN uitkomen en op 4 juli was er nog de mogelijkheid in te spreken bij de Ronde tafel. Weer een mogelijkheid om je te laten zien en horen, zoals we ook gedaan hebben. De opluchting was groot toen we inderdaad te lezen kregen dat we op de PPN staan en dat we daarmee opgenomen worden in de begroting van de gemeente , dit najaar.
Aanvankelijk stond er in de plannen dat we ervan uit moesten gaan dat realisatie van het MFC in 2020 zou plaatsvinden. Op ons aandringen, gesteund door politieke fracties is dit een jaar naar voren gehaald, 2019 dus. Ook het beraamde kostenbedrag, van € 3.5 miljoen wordt in de stukken genoemd. Er zal nog heel veel geregeld , georganiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het aanboren van subsidies, fondsen etc. Deze maand september, gaan we al weer in gesprek met de vertegenwoordiger van de gemeente over de vervolg stappen.