Nog geen reacties

Notulen najaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 30-11-2016

Notulen najaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 30-11-2016

 1. De nieuw aangetreden voorzitter Jolanda van der Berg opent de vergadering door ons allen welkom te heten. Zij stelt zich even voor aan de mensen omdat dit haar eerste vergadering is die zij voorzit. Ook geeft zij haar visie op het werk in PB: nl.  Drachtstercompagnie op de kaart zetten. Jolanda geeft aan er erg veel zin in te hebben haar rol te vervullen binnen PB.

Op de presentielijst staan 41 handtekeningen. Dit gevoegd bij de 12 afmeldingen die er waren mogen we stellen dat deze vergadering goed in de belangstelling stond.
Nu volgt de mededeling dat bestuurslid  Jan Pier Brands door het aannemen van een baan in Rotterdam genoodzaakt is zijn post binnen het bestuur tussentijds te verlaten.
Jolanda maakt van de gelegenheid gebruik een oproep te doen aan iedereen na te denken plaats te nemen in PB bestuur.
Verdere mededelingen zijn: er liggen plannen klaar om ’t Gebouke aan de buitenkant op te knappen, kozijnen en deur aan de voorkant, plus schilderwerk.
-Goed om te vernemen dat het Café met haar zaal weer open is !
-Buurtbudget voor pleinmeubilair bij de Frissel toegekend.

 1. De agenda wordt vastgesteld en de notulen van de voorjaarsledenvergadering van 6-4-2016 worden akkoord bevonden.
 2. Lopende zaken:
  MFC: Arjen Jansma, lid van de werkgroep schetst de stand van zaken op dit moment. Helaas moeten we constateren dat we voor dit jaar, 2016, niet op de perspectiefnota van de gemeente zijn geplaatst. Het zal noodzakelijk zijn te blijven aandringen bij de gemeente onze plannen van een MFC met nieuwe basisschool op de rol te zetten. Met name vanuit de sectie onderwijs wordt aangedrongen op het schrijven van een visie op de toekomst van het dorp in al haar geledingen. Onderwijs, sport, maatschappelijke geledingen, woningbouw , leefbaarheid, vitaliteit etc. De boodschap is duidelijk voor de werkgroep van MFC. De suggestie wordt gedaan hulp te zoeken bij instanties, o.a. Doarpswurk, om deze taak ten uitvoer te brengen. Door te laten zien dat er een visie is op de toekomst van ons dorp zullen we meer druk en reuring in het gemeentehuis te weeg moeten brengen. Verschillende partijen zullen aan het ontwikkelen van genoemde visie deel moeten hebben en stappen hiertoe dienen snel te worden gezet.

Winkel: loopt naar wens; de bezorgservice wordt uitgebreid; plannen om ouderen de gelegenheid te bieden te komen winkelen door ze op te halen; de viskar staat wekelijks bij de winkel en we hebben een mooie opening gevierd waarbij ook het dorp op de kaart is gezet.
Vers van de pers krijgen we te horen dat het gebouw van de voormalige Skûle wordt verkocht aan kinderopvang ús Stekje. Goed dat dit gebouw een zinvolle bestemming krijgt.
Bij monde van meester Michèl vernemen we dat leerlingen en personeel van de Frissel enthousiast zijn over de nieuwe samenwerkingsvorm. Ook ouders zijn in grote lijnen tevreden. Kortom : loopt als een trein.
Vliegveld: gemeente zoekt exploitant maar wil wel de regie houden.
Skieding: laatste nieuwsbrief van november 2016: van de 9 varianten blijven er 3 over voor nadere maatschappelijke kosten-baten analyse. Besluit tot keuze uitgesteld tot zomer 2017.
Aanleg glasvezel in de zgn witte gebieden stuit op vooral juridische en aanbestedingsproblemen. Het idee om najaar 2016 met  informatie naar de dorpen te komen over hoe en wat wordt opgeschoven.
Bezoek B en W op 9-9-2016 aan ons dorp leverde een positieve tweet op van de burgemeester. Onderwerpen als voormalig woonwagenkamp, woningbouw, MFC, school zijn de revue gepasseerd.

 1. HKDK: no folget in ferkoart ferslach sa ’t Ruurd Verbeek dat fertelt hat.
  Ien fan de doelstellings fan de Histoaryske Kommisje dy’t yn 2010 troch Pleatslik Belang yn it libben roppen is, is fan it begjin ôf oan west: de realisaasje en it behearen fan in Aldheidskeamer yn de Kompenije.
  Goed twa jier letter ha we dy Aldheidskeamer al ynrjochtsje kinnen. We moasten it dwaan mei it hûs, it hiem en it hok dat we fan Jurjen Visser yn gearwurking mei Zorgboerderij It Fallaet hiere koenen.
  We koenen eins neat mei it âlde hok en om hûs en hear moast ek it nedige barre. De ôfrûne fjouwer jier ha wy meininoar, de beide hierders en de ferhierder yn goed oerlis in protte opknapt. Elk jier wer ha wy dêrfoar wat subsydzje krigen fan it Oranje Fûns.
  Doe’t we yn 2012 de Stichting Aldheidskeamer oprjochte hienen like it ús ferstannich om de Histoaryske Kommisje ek as sadanich oan te hâlden. De doelstelling fan Kommisje en fan Stichting binne gelyk en de bestjoeren besteane út deselde minsken.
  It ferskil is dat wy deryn slagge binne dat ús Stichting de heechste Anbi-status krigen hat. We moatte elk jier ús finansjele sitewaasje iepenbier meitsje.
  Dat is ek de reden dat we yn de ôfrûne jierren de bankrekken fan de Histoaryske Kommisje oanhâlden ha. De útjefte fan mar leafst twa boeken yn trije jier hat de Histoaryske Kommisje wol wat jild oplevere.
  En dat jild ha wy bestimme wollen foar in nije romte by de Ahk.
  De eksploitaasje ha we oant no ta rûn krije kinnen omdat der, neist de opbringst fan aksjes in strukturele bydrage komt fan de donateurs en fan PB. Fan 2010 ôf ha wy ús bêst dien yn ús doarp stipers te krijen. Want ús útgongspunt bliuwt: de eksploitaasje fan de Ahk moat in strukturele basis ha.
  Omdat der ek op dizze gearkomsten faak sein is dat it wolris ondúdlik wie fan hokker klub men no stiper wie, fan de Kommisje of fan de Stichting, ha we dat no oanpast. De bydrage fan ús stipers giet nei de Stichting.
  En doe die yn it begjin fan dit jier him ynienen de mooglikheid foar om de romte dêr ’t we sa’n ferlet fan hienen, te realisearjen. Foar in hiel skaplik bedrach waard in fiiftal brûkte units fan it azc kocht en hjir op it Fallaet delset.
  Wy binne der as bestjoer fan fiif, seis minsken grutsk op dat we dit foarinoar krigen ha en we hoopje wier dat de minsken yn ús doarp dat ek binne of noch wurde. Dat men derfan oertsjûge wurdt dat de Ahk yn de Kompenije besteansrjocht hat en in weardefolle oanfulling is op de fersjennings yn ús doarp. Dat men ek ree is is om der finansjeel wat oan by te dragen.
  We brûke de nije romte diels foar opslach en argyf. Mar we wolle ek yn de grutte seal fan 54 kante meter tentoanstellings en ynformative byienkomsten hâlde. We wolle allerhande aktiviteiten foar jong en âld op preamen sette en noch folle mear dat ferbân hâldt mei ús doelstelling.
  We wolle ek graach wat mear minsken by it bestjoer belûke. We binne eins te kwetsber as lyts bestjoer en der komt tefolle op ús skouders del. Wy sykje dus minsken dy’t bestjoerlik meitinke wolle oer ús aktiviteiten of yn in wurkgroep de hannen út de mouwen stekke wolle.

Ek binne wy fan betinken dat der op syn minst ien persoan fan it bestjoer fan PB in sit ha moatte soe yn it bestjoer fan de Stichting, want der lizze ek statutair sjoen oer en wer ferplichtings en ferantwurdlikheden.

 1. Bij PB financiën kunnen we vertellen dat de financiële situatie gezond te noemen is.
  Bij dit punt komt aan de orde dat het belangrijk is dat  van onze leden het email adres bij ons bekend is. Vanaf heden zal PB uitnodigingen voor vergaderingen per email versturen. Daarnaast zullen de Barte, het infobord, de website en de winkel ons ten dienste staan één en ander bekend te maken. PB zal het huis aan huis bezorgen van papieren uitnodigingen met ingang van heden staken.
 1. Rondvraag:
  Rein Kok: bij de verkeersdrempel  “Luchtenveld” zijn de witte strepen, die gelden ter waarschuwing, weg gefreesd. Wat kan daar de bedoeling van zijn?
  S.vd Weij neemt dit mee.
  Wat is de status van de werkzaamheden die gebeuren op het voormalige woonwagenkamp: de man die daar bezig is doet dit op eigen initiatief en op vrijwillige basis. Gemeente is in kennis gesteld.
  Richtsje Rozema: Bij de nieuw aangelegde vlonder in de Feart zijn ook twee nieuwe verlichtingspaaltjes geplaatst. Tenminste van één is de verlichting niet in orde. S.vd Weij neemt dit mee.
  Piet Vlieg: De dekking van mobiele telefonie is in onze omgeving matig tot slecht. De provincie inventariseert op dit moment deze problematiek in de regio’s. PB kan dit zelf aangeven. Sietse zoekt contact met provincie.
  Is een combinatie van goede mobiele telefonie te combineren met snel internet?
  Piet oppert ook nog dat er voorheen plannen zijn geweest rond het woonwagenkamp om daar een landgoed te vestigen waarvan de tuin dan toegankelijk is voor publiek. Elke gemeente heeft de mogelijkheid iets dergelijks toe te staan. Nadere info is nodig. Sietse informeert bij gemeente.
  Dieuwke Schriemer: De snelheidslimiet van 60 km op de Knobben wordt grof overschreden. Gevaar voor fietsende schoolgaande jongeren. Handhaving is hier op zijn plaats. Jolanda neemt dit mee.
  In het verlengde hiervan stelt Elisabeth van der Heide dat ook op de Smidswei de snelheidslimiet van 60 km schromelijk overschreden wordt .Ook hier schuilt het gevaar voor schoolgaande jeugd. De oplossing lijkt hier de veroorzakers aan te spreken. Dikwijls zijn het bekende dorpsgenoten.
  Elisabeth mist foto’s op de website. Jan Eijer meldt dat er inderdaad problemen zijn in dezen en is al druk bezig dit op te lossen.
  Ook meldt Elisabeth dat zij onlangs tevergeefs met de kinderen bij ’t Gebouke stond om deel te nemen aan een activiteit georganiseerd door het Jac. Aandachtspunt: let op het actualiseren van de agenda op de website!!
  Bij het constateren van kapotte verlichting van lantaarnpalen zelf melden bij ZIUT. Onder vermelding van het nummer van de lantaarnpaal.
  Corrie Keuning merkt op dat het initiatief wat Riemer Riemersma toont door te bouwen op de Wiksel prijzenswaardig is . Dit wordt ondersteund door applaus.
  Op de vraag of er in ons dorp al statushouders wonen is het antwoord positief. Op de Smidswei woont een jonge dame. Vluchtelingenwerk begeleidt haar.
  Pieter Postma verwondert zich erover dat een deel van de Ymerwyk is gebaggerd en een ander deel, het meest afvoerende deel niet. Hoe zit dat?
  Sietse informeert bij Wetterskip.
  Jelte de Jong heeft helemaal gelijk  dat de wyknammebuordsje niet meer compleet zijn . Recent zijn er nog 5 gevonden, hersteld en opnieuw aangebracht. Toch blijken er nog buordsjes te ontbreken. PB zal zijn best doen dit compleet te maken.

Na de pauze doet Riemer Riemersma zijn plannen voor woningbouw aan de Wiksel uit de doeken.

Er wordt ons een plattegrond getoond waarop 6 kavels te zien zijn bedoeld voor de vrije sector, koopwoningen dus. Daarnaast zijn tien kavels te zien waarop tweekappers en driekappers gebouwd kunnen worden door Riemersma bouw.  Hij is hierover in overleg met de gemeente. Blijft nog in het midden of dit koop of huurwoningen worden. Een  ambitieus plan wat mooi aansluit op de woningbouw die nu al gaande is. Bij belangstelling contact zoeken met Riemer. Het plan van Riemer wordt met veel instemming begroet.

 1. Sluiting : Jolanda spreekt haar waardering uit voor ieders komst en inzet en sluit de vergadering.

2-12-2016.

 

Aldus, voorzitter                                                           secretaris

Plaats een reactie