Nog geen reacties

Notulen voorjaarsledenvergadering Pl. Belang 17-04 2017

Notulen Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 19-4-2017

1. Opening door de voorzitter. We kunnen naast de bestuursleden en de spreker 22 aanwezigen welkom heten.

MKA: Pieter Postma; Petra Mulder; Djoekie Veenstra; Loura Veenstra; Annie van der Mei- Heddema; Gerda Aans.

De agenda wordt vastgesteld.

Voorzitter doet de volgende mededelingen:

– Bouwkavel in de verkoop, bij inschrijving.

– Snel internet in “witte gebieden”, bijeenkomst 1 mei, gemeentehuis.

– Ruimte vrij te huur achter ’t Gebouke.

– Nieuwe wijkagent toegewezen.

– MFC voorbereiding draait op volle toeren.

 1. Alle stukken: agenda, notulen en jaarverslag zijn te volgen via de beamer!
 1. Naar aanleiding van het verslag van de najaarsledenvergadering (30-11-2016) vraagt Piet Vlieg of er nog nieuws te melden is over het terrein aan de Kromme wyk, wat wij noemen voormalig woonwagenkamp. Er is geen nieuws te melden. Dat er asbest gesaneerd is dat wisten we en verder zijn er geen ontwikkelingen. Ook de “hokjes “ die er staan worden niet aangepakt.
 1. De kascommissie, bij monde van Lineke Jansma, doet een positief verslag over de boekhouding van zowel ’t Gebouke als van de vereniging Plaatselijk Belang. Aftredend in de kascommissie is Henk Bijma. Hij wordt opgevolgd door Loura Veenstra.
 1. De financiële verslagen liggen voor. Uit de vergadering komen enkele vraagjes over de financiën. Deze vragen hadden meest te maken met de betekenis van de tekst. Omdat er verder geen inhoudelijk vragen gesteld worden maakt Hermien enkele verduidelijkende opmerkingen.
 1. Secretaris leest jaarverslag 2016-2017 Scherpe luisteraar merkt terecht op dat in de tekst “de Dammen” moet zijn “de Knobben”.
 1. Aandacht voor:
  -woningbouw: op uitgegeven kavel ( 18-4) zijn tot dit moment geen reacties gekomen. De mate van reacties bepaalt verdere uitgifte volgende kavels, aldus vd Weij (contactpersoon gemeente).
  –  Skieding: nog steeds onderzoek naar 6 trajecten wat betreft lusten en lasten  aanwonenden.
  Zomer 2017 definitieve keuze traject door provincie.
  –  Houten verwijspalen met de bordjes weer in orde. Onderhoud in de toekomst voor ons zelf.
  –  Wyknammebuordsjes, 25% ontbreekt. Doelstelling deze zomer weer in orde maken. Offerte                                                aangevraagd. Voor financiële dekking is buurtbudget aangevraagd. Ander deel van buurtbudget is                                      aangevraagd als bijdrage voor  panakooi op  het schoolplein van sws de Frissel.
  –  “t Gebouke krijgt deels een onderhoudsbeurt. In de voorgevel zijn deur en  kozijnen vervangen. Schilderwerk                          buitenom zal zomer 2017 aangepakt worden.
 1. Verslag van werkgroepen:
  HKDK: er zijn Units geplaatst, met veel hulp van dorpsgenoten
  Lek in dak is verholpen
  Units worden gebruikt voor archief en structurele inrichting.
  Afgelopen jaar weer rommelmarkten en kerstfair georganiseerd.Opbrengst ten bate HKDK.
  Er zijn nog boeken verkrijgbaar van “Nakke”en Compagniesterverlaat.
  13 mei opening van nieuw geheel!
  De stichting HKDK en Âldhydskeamer heeft een ANBI status en kan beschouwd worden als één organisatie.

–  It JAC: bestaat uit 6 leden.
Heeft allerlei activiteiten georganiseerd: bingo, sinterklaas, disco,boerengolf.
filmavond, spokentocht.
Bestuur JAC is tevreden over de  gehele gang van zaken.

–  Culturele Commissie:
In 2016  Himp Hamp opgetreden in café. Een zeer humorvolle avond.
Helaas te weinig publiek,
November 2016, avond in café voor en door plaatsgenoten. Heeft helaas niet plaats kunnen vinden vanwege tijdelijke           sluiting café.
20 april 2017 uitvoering Kredyt door Achmea Culpa.
–  Werkgroep MFC:
Op dit moment wordt er veel tijd gestoken in het bezoeken
van alle fracties binnen de gemeenteraad. Ook wordt er gebruik gemaakt van “het Plein”om in te spreken bij de                     gemeenteraad.
Werkgroep komt veelvuldig bij elkaar om zaken af te stemmen
Regelmatig contact met Doarpswurk.
–  Keunstwurk:
Op 11 mei zal een bus van Keunstwurk ons dorp aan doen. Doel is ouderen ( 60 +) te stimuleren hun talenten te           ontwikkelen.
Organisatie is vanuit de ouderensoos.  Bericht in de Barte en plek van treffen is de Nije Kompe.

 1. Bestuursverkiezing: Annie van der Mei- Heddema, neemt afscheid van PB bestuur. Omdat zij door ziekte niet aanwezig is zal Jolanda haar thuis bezoeken en daar de bloemen overhandigen en onze dank betuigen. Michèl Houwen wordt als nieuw bestuurslid, vergezeld door onze traditionele roos een warm welkom toegeroepen.                                                    Sietse Wijbenga is als secretaris eveneens aftredend maar omdat voor deze functie nog geen plaatsvervanger is gevonden neemt hij voorlopig de honneurs nog waar.

  9.Rondvraag:
  –  Kunnen de Dammen ter hoogte met kruising Knobben niet rechtdoor getrokken worden als fietspad? Zou een stuk           verkeersveiliger zijn voor fietsers.
  Antwoord: deze optie is in het verleden al eens aangedragen en onderzocht.
  Zolang er nog geboerd wordt is er geen mogelijkheid van aanleg fietspad.
  –  Gaat het met winkel wel zo goed? Klanten die tegen beperkingen van het assortiment aan lopen zijn mogelijke         afhakers. Weet men dat bij de leiding van de winkel? Ieder is vrij winkelpersoneel hiervan kond te doen.
  –  Is er een relatie tussen de geringe opkomst van vanavond en het niet meer fysiek verspreiden van de uitnodigingen?       Uitnodiging gaat nu digitaal. Wie dit weet mag het zeggen.

 1. Na de pauze houdt Gerard van Looijengoed als vertegenwoordiger van Landschaps Beheer Fryslân zijn betoog.

Het thema is : “Dorp in het Groen”.
LBF wil samen met dorpsbewoners onderzoeken of de groenvoorziening in en rond ons dorp geoptimaliseerd kan worden. Zowel op openbaar als particulier terrein. Kan er wat bij of moet er juist wat weggehaald worden. Of is snoeien al voldoende. LBF wil ons hierbij helpen maar de ideeën moeten uit het dorp komen. De gemeente heeft subsidie klaar liggen voor een dergelijk  project. Dit plan beslaat samen met ontwikkeling en uitvoering een jaar. Er zal een “Groencommissie” in het leven geroepen moeten worden. PB zal actie ondernemen om te komen tot Groencommissie, alleen dan is er een kans van slagen.

 1. Door de klok van tienen sluit de voorzitter de vergadering.

Plaats een reactie