Plaatselijk Belang
S.Wijbenga
Klamersreed 8
342664

School- en Dorpsfeesten
G. Nijboer
Tsjerkebuorren 46
9222 NJ Drachtstercompagnie
0513-341866

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer”
www.dledrachtstercompagnie.nl
Hiltsje van der Brug-Nicolai
W. Peetswei 17 (9223NL) Houtigehage
0512-342689 of mobiel 06-10542628

Cultureel

Toneelvereniging “Meiinoar Ien”
W. Talsma-Bron
Folgersterloane 83
0512-342656

Chr. Muziekvereniging  “Halleluja”
www.brassbandhalleluja.nl
Gosse de Boer
Goudberch 4
0512-341423

Chr. Zangvereniging “Blide Stimmen”
T. de Vries
De Feart 52 Oerterp
0512-302669

Blaaskapel “De Kompenije”
A. Geerligs
De Doese 15
0512-301339

Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
Ruurd Verbeek          Foarsitter                     341139
Tseard Jager             Siktaris                         06-51042692
Ietie Veenstra            Ponghâldster                342479
Corry Keuning           Lid (Pleatslik Belang)   342912
Durk Veenstra           Lid                                 342918

 

Hulporganisaties

Doarpshelp “Ta jo tsjinst”
Ytzen Drost
0512-341716
Chris Bosma
0512-342484

Stichting “Cartati” (Roemenië)

Stichting Hulp aan Afghaanse vrouwen en kinderen

Natuur/milieu 

Vogelwacht
L.Jelsma
fugelw@gmail.com
0512-341926

Wildbeheer
A. van der Heide
Alde Wei 23
0512-342033

Ver. Smelne’s Singellân
Wout van Vulpen
Tsjerkebuorren 52
0512-342964.
woutvanvulpen@gmail.com

De Dors(t)vlegels
C. Bosma
Folgersterloane 60 0512-342484

Agrarische Jongeren (AJF)
A. Bijma
De Goudberch 2
0512-341543

Ouderen

Bejaarden Sociëteit (Aldereinsoas)
Bejaardentochten
J. Welling
De Feart 42
0512-301397

Nut en Genoegen
H. Aardema
Fallaetswei 3
0512-341508

Ouderensoos Drachtstercompagnie
Secr. P. Vlieg
Trilker 17

Sport en recreatie

Biljartvereniging “Krijt uw topje”
A. van der Wal
Swarte Wyk 13
0512-342459

Dartververeniging “De Kompenije”
B. van Duinen
Swarte Wyk 29
06-53186326

Gymnastiek huisvrouwen
H. Jager-Veenstra
Tsjerkebuorren 29
0512-341757

LR en PV Drako-rùters
www.drakoruters.nl
Erika Huisman

Korfbalververeniging TFS
www.kvtfs.nl
Marcel vd Meulen
Skutslus 1
06-12103978

Manege Stal Boeken
De Feart 45
9222 NT Drachtstercompagnie
www.stalboeken.nl
E-mail: info@stalboeken.nl
06-55747222

Postduivenvereniging de Nachtvlieger
”De Nachtvlieger”
L. Dijkstra
De Dammen 8
0512-303038

Visclub “De Fiskerswille”
H. van Duinen
Swarte Wyk 29
06-21662223

Voetbalvereniging TFS
www.vv-tfs.nl
E-mail: info@vv-tfs.nl
Pieter Postma
0512-340423

Wandelsportvereniging  “De Trochsetters”
M. Bijma-Arentze
De Goudbergh 2
0512-341543

Wielercomité Drachtster Compagnie
www.omloopkompenije.nl
Pieter Postma
Imerwyk 5
0512-340423

IJsclub Drachtstercompagnie
J. Veenstra-v.d.Heide
De Feart 10
0512-342376

Zaalsportvereniging “De Kompenije”
SFK Drachtstercompagnie ((turnen en acrogym)
Trainingslocatie: Gymzaal Smidswei 13a 9222 NA Dr.Compagnie
Postadres: SFK Drachtstercompagnie
Pream 22 9222 LX Drachtstercompagnie
E-mail: sfksecr@gmail.com
Website: www.sfk.frl

Vrouwenverenigingen

Vrouwen van nu
G. Monderman- Huitema
Gerritswyk 7
0512-522577

Christelijke Plattelandsvrouwen Bond
B. Bergsma
Folgersterloane 91
0512-341025

Vrouwenvereniging ”Rondom het Woord”
T. Wouda-Laanstra
Folgersterloane 58
0512-342740